ტრანს*ოპერაციული კვლევა ტრანს*საზოგადოებიდან ახალი კლიენტების მოპოვების მიზნით თანასწორებზე ორიენტირებული ინტერვენციის გზით თბილისში, საქართველო - კვლევის ანგარიში


ტრანს*საზოგადოებიდან ახალი კლიენტების მოპოვების ოპერატიული კვლევა თბილისში (საქართველო) ჩატარდა შიდს...

2022-05-25
მეთოდური რეკომენდაციები ზიანის შემცირების სერვის ცენტრებისათვის COVID– 19-ის ფართო გავრცელების პირობებში სამუშაოდ


სახელმძღვანელო მომზადდა შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის ,,ნარკოტიკები...

2022-02-17
ქალთა უფლებების კანონმდებლობის შეფასება - კვლევა - 2021


REact-ის ფარგლებში, 2020 წლის ანგარიშის რეკომენდაციების გათვალისწინებით 2021 წელს ჩატარდა "ქალთა უფლ...

2022-01-06
აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობა მსმ და ნიმ პოპულაციებში საქართველოში: ოპერაციული კვლევა


ეს პუბლიკაცია მომზადებულია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის მიერ და გამოაქვეყნებულია რეგ...

2021-06-29
აივ თვით-ტესტირების მეთოდური სახელმძღვანელო


"ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის" მიერ შემუშავდა "აივ თვით-ტესტირების მეთოდური სახელმძვანელო ნა...

2021-06-29
შპრიცების და ნემსების პროგრამის ბენეფიციართა ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული ქცევის, აივ-შიდსის და C ჰეპატიტის შესახებ ცოდნის დონის და ტესტირების პრაქტიკის შეფასება საქართველოს 10 ქალაქში 2017


კვლევის ანგარიში...

2021-02-19
თანასწორი-თანასწორს პრინციპზე დაფუძნებულ ინტერვენციის რაოდენობრივი კვლევის მონაცემთა ანალიზის შედეგები (2019)


თითქმის ყოველწლიურად, 2010 წლიდან, ტარდება თთპდ ინტერვენცია, რომელსაც თან სდევს მონაცემთა შეგროვება....

2020-03-24
შპრიცებისა და ნემსების პროგრამის ბენეფიციართა შორის ჩატარებული რაოდენობრივი კვლევის მონაცემთა ანალიზის შედეგები (2019)


გიზიარებთ, 2019 წლის კვლევის შედეგებს.  კვლევის მიზანია, შეისწავლოს ნიმ ბენეფიციართა ნარკოტიკე...

2020-03-18