ეფექტური და ჰუმანური ნარკოპოლიტიკის სახელმძღვანელო პრინციპები აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში

აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპისა და ცენტრალური აზიის ნარკოპოლიტიკის კომისია (ECECACD) შეიქმნა 2020 წელს რეგიონის პოლიტიკური ლიდერების, მეცნიერებისა და ფილანტროპების ჯგუფის მიერ, რათა შთააგონოს და ხელი შეუწყოს საუკეთესო ნარკოპოლიტიკის დანერგვას ამ რეგიონში.

ნარკოტიკების მოხმარება ფართოდ არის გავრცელებული აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში (EECCA), ამასთანავე ინექციური ნარკოტიკების მოხმარების გავრცელება 4-ჯერ აღემატება მსოფლიოში მისი მოხმარების საშუალო მაჩვენებელს. EECCA ასევე ერთადერთი რეგიონია მსოფლიოში, სადაც აივ–ის ინფექციის შემთხვევები იზრდება, ძირითადად ნარკოტიკების ინექციური მოხმარების შედეგად. ნარკოტიკების მოხმარების კრიმინალიზაცია და თავისუფლების აღკვეთა ნარკოტიკებთან დაკავშირებული დანაშაულებების გამო, იწვევს პატიმართა რაოდენობის არსებით ზრდას რეგიონში. მკაცრი აკრძალვის პოლიტიკა, რასაც იყენებენ სამართალდამცავი ორგანოები ამ რეგიონში ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებულ სტიგმასთან ერთად, აბრკოლებენ აივ პრევენციის, მკურნალობისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობას.

 „ეფექტური და ჰუმანური ნარკოპოლიტიკის სახელმძღვანელო პრინციპები აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში“  წარმოადგენს საკვანძო ფუძემდებელ პრინციპებს და მოქმედებების პრიორიტეტულ მიმართულებებს  ნარკოტიკების მიმართ უფრო ეფექტური და ჰუმანური პოლიტიკის დასანერგად აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში. პრინციპები ემყარება გულდასმითი კვლევისა და ანალიზის შედეგად მიღებულ მონაცემებს, და ასევე მოწინავე გამოცდილებას, რომელმაც დაამტკიცა მათი ეფექტურობა.

 

პრინციპები _GEO


საყოველთაო ჯანდაცვის ადვოკატირება: ახალი მასალები (Toolkit) ეროვნული საზოგადოებისთვის

საყოველთაო ჯანდაცვის ადვოკატირება: ახალი...

ტრანს*ოპერაციული კვლევა ტრანს*საზოგადოებიდან ახალი კლიენტების მოპოვების მიზნით თანასწორებზე ორიენტირებული ინტერვენციის გზით თბილისში, საქართველო - კვლევის ანგარიში

ტრანს*ოპერაციული კვლევა ტრანს*საზოგადოებ...

ნარკოსცენა (2019)

ნარკოსცენა (2019)...

27 ივნისი -

27 ივნისი - "ჰუმანური ნარკოპოლიტიკა-ხელმ...

განცხადება 5 ივლისის განვითარებული მოვლენების შესახებ

განცხადება 5 ივლისის განვითარებული მოვლე...

საინფორმაციო ბროშურები

საინფორმაციო ბროშურები...

N3 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N3 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

შემცირების საქართველოს ქსელის ახალ გამგეობა

შემცირების საქართველოს ქსელის ახალ გამგე...

ოპიოიდებზე დამოკიდებული პირებისთვის ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამები პენიტენციურ სისტემაში - კანონმდებლობის ანალიზი

ოპიოიდებზე დამოკიდებული პირებისთვის ჩანა...